Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Koninklijke Bammens BV

Artikel I. Definities
Bammens: Koninklijke Bammens BV, handelsregisternummer 30210839
Leverantie(s): Door Bammens op grond van de Overeenkomst geleverde zaken en verrichte dienst(en).
Overeenkomst: De tussen Bammens en opdrachtgever gesloten overeenkomst betreffende het verrichten van leveranties voor opdrachtgever.
Opdrachtgever: De afnemer van leveranties van Bammens.

Artikel II. Algemeen
1. Op alle Overeenkomsten die Bammens aangaat zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Elke verwijzing door een opdrachtgever naar andere algemene
voorwaarden wordt expliciet afgewezen.
2. Deze voorwaarden zijn niet alleen van toepassing op Bammens, maar zijn tevens bedongen ten behoeve van hen die voor haar werkzaam zijn of zijn geweest.

Artikel III. Aanbieding
1. De geldigheidsduur van aanbiedingen is twee maanden na offertedatum, waarna de aanbieding komt te vervallen.
2. Bammens is tot schriftelijke aanvaarding van de aanbieding door Opdrachtgever gerechtigd de aanbieding in te trekken of te wijzigen.
3. Aanbiedingen zijn gebaseerd op Leverantie door Bammens, onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
4. De in tekeningen, folders, catalogi, andere documenten of op de website vermelde maten, gewichten en andere gegevens zijn niet bindend.
5. Aangeboden prijzen zijn in €, netto (exclusief BTW en overige overheidslasten), gebaseerd op een betalingstermijn van 30 dagen en levering af fabriek, volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding. Onder fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van Bammens.
Alle verzend-, transport- en andere kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
6. Kostenbegrotingen en plannen worden niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien Bammens bij nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

Artikel IV. Overeenkomst
1. Alle Overeenkomsten komen tot stand door de schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van de aanbieding.
2. Wijzigingen betreffende de Overeenkomst, inclusief prijswijzigingen, zijn slechts bindend als deze door Bammens schriftelijk zijn bevestigd.
3. Afspraken met medewerkers van Bammens zijn slechts dan bindend als deze schriftelijk, door een daartoe geautoriseerde persoon van Bammens zijn gedaan of bevestigd.

Artikel V. Levering
1. Leveranties vinden af fabriek plaats.
2. De niet als fatale termijn aan te merken levertijd gaat in vanaf het moment waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel - indien dat later is - zodra Opdrachtgever alle door Bammens opgevraagde relevante informatie heeft verstrekt.
3. Als Opdrachtgever een Leverantie met de overeengekomen specificaties weigert, zal Bammens deze voor rekening en risico van Opdrachtgever opslaan, tot Opdrachtgever de leverantie binnen een redelijke termijn alsnog accepteert. In elk geval na het verstrijken van 12 weken is Bammens gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en alle schade die zij daardoor leidt op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel VI. Overmacht
1. Als Bammens als gevolg van overmacht tijdelijk verhinderd is een Leverantie te verrichten, wordt de levertijd verlengd met de duur van de overmacht. Als de overmacht langer duurt dan drie maanden of blijvend is, kan de Overeenkomst zowel door Bammens als door Opdrachtgever schriftelijk worden ontbonden.
2. Bij beëindiging van de Overeenkomst op basis van VI-1, is geen van de partijen verplicht tot schadevergoeding.

Artikel VII. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
1. Tot Opdrachtgever voldoet aan al haar betalingsverplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst met Bammens, inclusief wat Opdrachtgever verschuldigd is in verband met het tekortschieten in de nakoming hiervan, blijven alle geleverde zaken eigendom van Bammens.
2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken anders dan in de normale uitoefening van het bedrijf te vervreemden, te bezwaren en/of aan derden in gebruik te geven.
3.In geval van doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken is Opdrachtgever op eerste verzoek verplicht ten behoeve van Bammens een stil pandrecht te vestigen op de vordering van Opdrachtgever op de partij aan wie de zaken zijn doorverkocht.

Artikel VIII. Betaling
1. Betaling van de overeengekomen prijs dient binnen een fatale termijn van 30 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering die Opdrachtgever meent te hebben op Bammens.
2. Bij niet nakomen van VIII-1 is Opdrachtgever in verzuim. Over het uitstaande bedrag is Opdrachtgever rente verschuldigd van één procent per maand, waarbij elke aangevangen maand als een volle maand geldt.

Artikel IX. Beëindiging van de Overeenkomst
Behoudens de in de wet geregelde gevallen is Bammens gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden als Opdrachtgever haar bedrijfsactiviteiten staakt, dan wel surseance van betaling, faillissement of toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen aanvraagt, of deze wordt verleend of toegepast.

Artikel X. Kosten
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden op tenminste vijftien procent van het uitstaande bedrag gesteld.

Artikel XI. Garantie
1. Bammens is slechts verplicht tot herstel of, indien dat onmogelijk is, vervanging van de Leverantie als zich binnen 6 maanden na levering gebreken voordoen als gevolg van een materiaal-, constructie- of fabricagefout waardoor de Leverantie als ondeugdelijk wordt aangemerkt. Voorwaarde is dat Opdrachtgever binnen 14 werkdagen na het ontdekken van het gebrek Bammens hierover schriftelijk heeft geïnformeerd onder, op kosten van Opdrachtgever, retournering van de Leverantie dan wel verzending van bewijsmateriaal waaruit het gebrek blijkt.
2. Herstel c.q. vervanging van een Leverantie leidt niet tot verlenging of vernieuwing van de garantietermijn.
3. Indien Bammens in het kader van garantie-verplichtingen Leveranties of onderdelen van Leveranties vervangt, worden deze vervangen Leveranties of vervangen onderdelen van Leveranties eigendom van Bammens.

Artikel XII. Aansprakelijkheid
1. Bammens is niet verplicht tot schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door Bammens.
2. Als Bammens op verzoek van Opdrachtgever assistentie verleent bij het verrichten van werkzaamheden zonder dat schriftelijk overeenstemming is bereikt over de voorwaarden waaronder dit gebeurt, geschiedt dit voor risico van Opdrachtgever.

Artikel XIII. Intellectuele of industriële eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom met betrekking tot door Bammens geleverde producten, tekeningen, modellen en ontwerpen, in de ruimste zin van het woord, blijven altijd bij Bammens.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden onder XIII-1 genoemde zaken ter beschikking of inzage van derden te stellen, te kopiëren, te openbaren of te exploiteren, een en ander in de ruimste zin van het woord.
3. In geval van overtreding van XII-2 is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 50.000,= per overtreding, te verhogen met € 500,= per dag, of gedeelte daarvan, dat de overtreding voortduurt. Naast deze boete heeft Bammens onverminderd het recht nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel XIV. Rechtskeuze en bevoegde rechter
1. Op Overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van buitenlandse wetgeving, voor zover niet dwingendrechtelijk voorgeschreven, en het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
2. Alle geschillen worden uitsluitend door de bevoegde rechter te Utrecht beslecht.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht op 22 augustus 2011.